DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

RAÓ SOCIAL: NEUMÀTICS LLABRES MAYOL S.L. (en endavant, la “EMPRESA” o el “RESPONSABLE”).

CIF: B07295264

DOMICILI: CARRER REI JAUME II, 3 – 07420 Sa Pobla (Illes Balears)

TELÈFON: 971540262

EMAIL per a comunicacions en matèria de Protecció de Dades: admin@nllabres.com

NORMATIVA APLICABLE: la nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de el 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals.

NEUMÀTICS LLABRES MAYOL S.L. podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades pel Avís Legal , Política de Cookies i les condicions generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: En neumàtics LLABRES MAYOL S.L. recaptem i tractem la seva informació personal amb caràcter general, per a gestionar la relació que tenim amb vostè. Sent les principals finalitats les següents:

 1. Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i / o serveis que ofereix el RESPONSABLE i que es detallen en aquest lloc web, RRSS o altres espais. Les dades captades a través formularis per a consultes, suggeriments o contacte professional s’utilitzaran per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web o processos de recollida de dades pròpies de l’Responsable.
 2. Envia per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis, així com l’enviament de comunicacions publicitàries per part de l’Responsable en els casos en els quals l’Usuari així ho consenti expressament ..
 3. Realitzar tot tipus de tràmits contractuals o precontractuals necessaris amb els interessats per a la contractació dels productes i / o serveis sol·licitats mitjançant l’enviament / acceptació de l’corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d’un contracte amb el Responsable i gestionar una relació comercial, mercantil o administrativa a tots els nivells amb els nostres clients, usuaris, proveïdors i altres interessats, així com la correcta supervisió, execució i facturació dels productes proporcionats o serveis prestats.
 4. Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’interessat a través de qualsevol de les formes de contacte que el Responsable posa a la seva disposició, així com realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, enquestes o avaluacions de satisfacció, etc..
 5. Gestió de la candidatura de l’interessat en els processos de selecció de l’RESPONSABLE acords al seu perfil professional que puguin sorgir dins de les activitats de l’RESPONSABLE de tractament.
 6. Si escau i previ consentiment de l’interessat, publicació d’imatges en publicacions en què l’interessat aparegui individualment o en grup (o el seu representat legal si s’escau).
 7. Respecte a la utilització de cookies per a diferents finalitats (Tècniques, analítiques, etc.) per aquest lloc web, segons s’especifica en l’apartat de galetes que us convidem a consultar. < /u>

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES : a les finalitats (A), (B) i (F) conservarem les seves dades personals durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat, des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació de l’tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada, si cal, durant els terminis legalment exigits.

Les dades personals tractades per a la finalitat (C) i (D) seran conservats i tractats sempre que sigui vigent la relació comercial, contractual o mercantil que ens uneix i durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat perseguida. Un cop finalitzada la relació contractual o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà de el mínim imprescindible per a complir obligacions legals, fiscals i mercantils, per exemple, que estableix:

 • El Codi Civil, en cas d’obligacions contractuals, conservarem les seves dades entre 5 o 15 anys segons el cas atenent el que disposa l’article 1964.2 de el cos legal esmentat.
 • El Codi de l’Comerç, a efectes mercantils, estableix en el seu article 30 l’obligació de conservar la informació (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.) durant el termini de 6 anys.
 • La Llei general tributària, en relació a les obligacions fiscals, estableix en el seu article 66 a 70 l’obligació de conservar qualsevol document amb transcendència fiscal durant el termini de 4 anys.
 • Totes les altres lleis que siguin aplicables a nivell estatal i / o que siguin d’aplicació en cada comunitat autònoma.

Les dades personals obtingudes per a la finalitat (I) es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat de l’tractament o per un màxim de 24 mesos, superat aquest termini seran bloquejats o destruïts.

Si en algun moment hem recollit les seves dades per dirigir-nos a vostè com a potencial client o usuari dels nostres productes o serveis o donar resposta a una sol·licitud d’informació realitzada per la seva banda, aquestes dades seran conservades per un màxim de 12 mesos des de la seva recollida, passant a eliminar-se transcorregut aquest termini si no s’ha formalitzat una relació contractual o en el moment en què així ens ho demani.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació comercial o contractual que ens vinculi amb vostè, a complir obligacions legals o mentre no exerceixi el seu dret de supressió i / o limitació de l’tractament. en aquests casos, la informació podrà serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.

En relació a les imatges (F), aquestes seran conservades durant tot el temps de difusió pública segons les característiques de cada mitjà usat per a la seva publicació.

En relació a les cookies utilitzades (G), segons s’especifica en l’apartat destinat a les galetes </ strong> d’aquest lloc web.

BASE DE LEGITIMACIÓ : la legitimació per al tractament de les seves dades per a les finalitats (A), (B), (F) i (G) és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu en el moment de facilitar les seves dades personals o els del seu representat legal.

Per a la finalitat (C) la legitimació és la execució d’un contracte o precontracte en el qual l’interessat és part, en el cas de realitzar una contractació o realitzar tràmits precontractuals per a la contractació de productes o serveis a l’ RESPONSABLE de l’tractament, així com el compliment d’obligacions legals aplicables a l’Responsable de tractament.

Interès legítim de l’Responsable per al manteniment i gestió de relacions comercials, realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. per a la finalitat (D), així com el compliment d’obligacions legals aplicables a l’Responsable de tractament.

Per a la finalitat (I) el tractament es basa en el consentiment que vostè ha prestat mitjançant una clara acció afirmativa en el moment de proporcionar les seves dades, de la mateixa manera que entenem que Vostè, a l’enviar el seu currículum, espera raonablement que les seves dades siguin tractades d’acord amb aquestes finalitats, de manera que entenem que el mateix és conforme als seus interessos i respectuós amb els seus drets.

CATEGORIES DE DADES: Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans i en general, la informació personal que tractem es refereix a la categoria de dades identificatives i de contacte, com poden ser: Nom i cognoms, DNI, Telèfon, Adreça Postal, Empresa , Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix a l’formulari de recollida de dades.

Les dades tractades en el marc d’una relació contractual, precontractual, comercial o mercantil, poden incloure a més dels exposats anteriorment: dades de transaccions de béns i serveis, cirsunstancias socials, característiques personals, informació comercial, econòmics, financers i d’assegurances, representant legal, dades bancàries, signatura manual o electrònica, dades professionals, acadèmics o altres categories necessàries per la naturalesa dels productes i serveis prestats pel Responsable.

Les dades demanades per a la finalitat (I) seran els d’àrea professional i de contacte: nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associat a l’Currículum o perfil professional.

Les dades tractades per a la finalitat (F) serà la imatge / Veu de l’interessat o el seu representat legal.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES: Les dades mínimes que se sol·licitaran per admetre la comunicació d’un interessat serà el nom i el cognom, l’adreça de correu electrònic o, segons el mitjà de comunicació emprat, l’adreça postal , el nom d’usuari i / o el telèfon. A més, en cas d’exercici d’un dret per part de l’interessat, se sol·licitarà còpia de el document oficial d’identitat o bé l’ús de signatura digital. La negativa de l’interessat a facilitar aquestes dades podrà comportar el rebuig o retorn de la comunicació enviada per l’interessat i / o la no atenció ni resolució de la sol·licitud, suggeriment, queixa o una altra petició de l’interessat.

Amb caràcter general, les dades que es faciliten prèvia sol·licitud de l’RESPONSABLE seran els mínims imprescindibles per al fi que es persegueix, amb el que el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis o venda de productes i / o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades marcades com a obligatoris comportarà la impossibilitat de prestar adequadament els serveis o venda de productes, de manera que no es podrà formalitzar l’encàrrec o, si ja està formalitzat, serà motiu de resolució de l’corresponent contracte de prestació de serveis o venda de productes per causa imputable a l’interessat. En el cas de sol·licitar dades complementàries que no fossin indispensables per a prestar els serveis, el RESPONSABLE indicar aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega o similars, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Los datos recabados para la finalidad de la gestión de la candidatura del interesado en los procesos de selección del RESPONSABLE serán necesarios para la valoración de su perfil profesional, en caso de resultar incompletos el RESPONSABLE podrá no incluirle en procesos de selección actuales o futuros resultando obligatorio el suministro de los mismos.

 

CESSIÓ DE DADES : no es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial o cossos i forces de seguretat de l’estat ens ho requereixi. Les dades d’identificació i financers poden ser comunicades a entitats bancàries o gestores de plataformes de pagament, així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

S’informa als interessats que NEUMÀTICS LLABRES MAYOL S.L. té contractats prestadors de serveis externs, amb els quals hem subscrit els contractes exigits legalment sota els quals es garanteixen el compliment de les seves obligacions com Encarregats de el tractament.

Previ consentiment de l’candidat, les dades facilitades i derivats de l’procés de selecció podran ser cedits a terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció de candidat.

En cas de cedir les seves dades a tercers per a qualsevol altra finalitat, el responsable de Tractament informarà i demanarà prèviament el consentiment de la persona interessada.

En el cas d’utilització de galetes de tercers , les que preveu l’apartat destinat a informació sobre “cookies” d’aquest lloc web.

DRETS DEL USUARI : Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els següents drets:


 • Dret d’accés: permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal són sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i a l’abast de l’tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractats.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan siguin inadequades o excessives per a la finalitat de l’tractament, es revoqui el consentiment atorgat o hi hagi un tractament il·lícit dels mateixos , i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat de l’tractament legalment previstos com a excepcions a el dret de supressió.
 • Dret d’oposició: permet que l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedeixi que es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat d’oposar-se, en tot moment, a el tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.

 • Dret a la limitació de l’tractament: permet que l’interessat pot reclamar, en determinats supòsits, la limitació de l’tractament a les operacions de conservació de les dades ia aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques, o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades: permet demanar que les dades tractades de manera automatitzada i en virtut de l’consentiment de l’interessat, li siguin lliurats en format digital o bé directament transmetre a un tercer responsable de l’ tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per a l’interessat o l’afecti significativament de manera similar, i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable de l’tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable a l’responsable de l’tractament o hi hagi el consentiment explícit de la persona interessada .
 • Dret a revocar el consentiment donat a el tractament de les seves dades , el qual podrà ser exercit en qualsevol moment. L’interessat tindrà el dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament previ a la seva retirada.


Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a la Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. ( www.aepd.es ).

Es prega indicar de forma clara, a la carta o en l’assumpte de l’correu electrònic, l’esment «EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS».

S’informa que el responsable de l’tractament disposa de formularis model de sol·licitud dels diferent drets a disposició dels interessats, que poden sol·licitar-los per qualsevol dels dos mitjans previstos per a l’exercici de drets o bé telefònicament i indicant una adreça postal o un correu electrònic on poder remetre’ls. L’ús d’aquests formularis no és obligatori.

Així mateix, l’interessat pot, de manera voluntària, fer servir els formularis d’exercici dels diferents drets publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es poden descarregar a la següent adreça:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En tot cas, l’interessat haurà d’adjuntar a l’escrit d’exercici de el dret corresponent còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document oficial d’identificació, o bé, en cas d’exercici de el dret per correu electrònic, podrà optar per signar digitalment el citat escrit mitjançant qualsevol signatura electrònica que pugui ser verificada per part de l’Responsable.

Dades de contacte per exercir els seus drets : NEUMÀTICS LLABRES MAYOL S.L. B07295264 | CARRER REI JAUME II, 3 – 07420 Sa Pobla (Illes Balears) | 971540262 | admin@nllabres.com |

COM PROTEGIM LA SEVA INFORMACIÓ? : En NEUMÀTICS LLABRES MAYOL S.L. ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat. A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

Al cas dels Contractes que subscrivim amb Els nostres proveidors incloem CLÀUSULES en els quals se’ls exigeix ​​mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés a Virtut de l’Encàrrec realitzat, aixi com implantar els Mesures de seguridad Tècniques i organitzatives necessaries per garantir la CONFIDENCIALITAT, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de Tractament de les dades personals.

Totes aquestes Mesures de seguridad són revisades de forma periòdica per garantir su Adequacio i efectivitat. No obstant aixó, la seguridad absoluta no és olla garantir i no hi ha cap sistema de seguridad que va seguir impenetrable paper que, en el cas de QUALSEVOL informació Objecte de TRACTAMENT I sota el Nostre control és Veies compromesa com a consequencia d’1 Bretxa de seguridad, prendrem els Mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, si s’escau, a aquells Usuaris que s’haguessin pogut ver ment afectats perque prenguin els Mesures adequades.

CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES COMERCIALS O PUBLICITÀRIES: així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , completant el corresponent formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions publicitàries per part de l’RESPONSABLE”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic informació sobre de l’EMPRESA. L’interessat tindrà el dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament previ a la seva retirada.

RESPONSABILITAT L’USUARI : A l’facilitar-nos les seves dades, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a l’Responsable són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.